rules

กติกา

 • กติกาการแข่งขัน

  • การแบ่งกลุ่มอายุของผู้สมัครเข้าแข่งขัน จะต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร โดยนำปี พ.ศ.2562 ลบด้วยปี พ.ศ.เกิด  (ตัวอย่าง เกิดในปี พ.ศ. 2520=2562-2520 อายุ 42 ปี)
  • นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่ง ไว้ด้านหน้าบริเวณหน้าอก สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่ไม่สามารถมองเห็นหมายเลขประจำตัวของนักวิ่ง เนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม เช่น การติดเบอร์วิ่งผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่านักวิ่งคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภทใด กลุ่มอายุใด ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลทุกกรณี
  • นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่ง ของตนเองเท่านั้น กรณีเป็นของบุคคลอื่น ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลทุกกรณี
  • การปล่อยตัวจะเป็นไปตามเวลาที่กำหนด ตามที่ระบุไว้ในเบอร์วิ่ง (bib) ซึ่งนักวิ่งทุกคนต้องเข้าบล็อกปล่อยตัว ก่อนเวลาปล่อยตัว 15 นาที หากมาไม่ทันเวลา ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้วิ่งออกจากจุดสตาร์ท
  • ต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนด (ตามลูกศร ป้าย/สัญลักษณ์บอกทาง) ห้ามใช้ทางลัด
  • จุดเช็คพ้อยท์ (Check Point) คือจุดที่ใช้ตรวจสอบว่านักวิ่งได้วิ่งครบตามเส้นทางที่กำหนดไว้ และเป็นสถิติในแต่ละระยะ โดยสถิติจะถูกแสดงในใบสลิปแจ้งเวลา
  • กรณีที่ไม่ผ่านเช็คพ้อทย์จุดใดจุดหนึ่ง ผลการแแข่งขันจะขึ้นเป็น DQ หรือ Disqualify ซึ่งหมายถึงนักวิ่ง วิ่งไม่ครบเส้นทางตามที่กำหนดไว้ จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล
   - Gun Time คือ เวลาแข่งขันอย่างเป็นทางการ โดยถือว่านักวิ่งทุกคนออกตัวพร้อมกัน ณ วินาทีที่สัณญาณปล่อยตัวเริ่มขึ้น
   - Chip Time คือ เวลาส่วนบุคคล โดยจะเริ่มจับเวลาเมื่อนักวิ่งผ่านจุดสตาร์ทจริง จนเเข้าเส้นชัย
  • นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการและมีรูปถ่าย เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลา 30 นาที  มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล
  • นักวิ่งต้องยอมรับกฏ กติกา หรือเงื่อนไขอื่นใดที่ทางผู้จัดกำหนด
  • กฏ กติกานี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อสิทธิและประโยชน์ของนักวิ่งส่วนรวม
  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

  กติกาของงาน

  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีหน้าที่ในการตรวจสอบประกาศต่างๆ จากทางผู้จัดทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขัน
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้จัดและกรรมการ
  • ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้
   - ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)
   - การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล
   - การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้
  • ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง บทความ สถิติการแข่งขัน เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัด และอาจถูกนำเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ นิตยสาร เป็นต้น นักกีฬาสามารถนำภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของตนเองไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ผู้จัดไม่อนุญาตให้นำภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของงานและการแข่งขันไปใช้ในทางพาณิชย์ ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้จัดเป็นลายลักษณ์อักษร
  • ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติการล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้เพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของการจัดงาน ผู้จัดจะจัดให้มีการจัดการและกฎระเบียบที่เหมาะสมในบริเวณจัดการแข่งขัน