register

การรับสมัคร

 • เปิดรับสมัคร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. รับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น (ไม่มีรับสมัครหน้างาน)
 • เปิดรับสมัคร 3 ประเภท โดยแบ่งเป็นชาย-หญิง/รุ่นต่างๆ ตามรายละเอียดหน้าแรกของเว็บไซต์
  - มินิมาธอน ระยะทาง 13 กิโลเมตร (Chip Time) ค่าสมัคร 450 บาท
  - วิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร (Chip Time) ค่าสมัคร 450 บาท
  - เดิน ระยะทาง 2.7 กิโลเมตร ค่าสมัคร 350 บาท
 • หากท่านมีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ให้ท่านโอนเงินเพื่อชำระเป็นค่าสมัคร เข้าบัญชีธนาคาร
  ชื่อบัญชี :
  เลขที่บัญชี :
  ธนาคาร :
 • และให้ท่านเก็บหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ไว้ เพื่อแนบไฟล์ยืนยัน ในขั้นตอนการสมัคร (สมัครเป็นกลุ่มหรือชมรม สามารถโอนเงินรวมกันได้)
 • คลิกเมนู "ลงทะเบียนออนไลน์" (กรณีสมัครคนเดียว เลือก "สมัครรายบุคคล" สมัครเป็นกลุ่มหรือชมรม เลือก "สมัครแบบกลุ่ม-ชมรม") กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ครบถ้วน
 • ก่อนที่จะยืนยันการสมัคร ให้ท่านตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลโดยละเอียด เพราะเมื่อยืนยันการสมัครแล้ว ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อมูลต่างๆ ได้อีก
 • เมื่อท่านได้สมัครเรียบร้อยแล้ว จะมีรายชื่อของท่านทันที และจะได้รหัสรับเสื้อ หรือหมายเลขบิบ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันสมัคร
 • ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ได้ที่หัวข้อ "ตรวจสอบรายชื่อ" และให้จดจำ "รหัส" หรือ " หมายเลขบิบ" ของท่าน (เช่น 0001) เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าทราบในวันรับเสื้อ-เบอร์

เงื่อนไขการรับสมัคร

 • ผู้จัดอาจปฏิเสธไม่รับสมัคร หรือยกเลิกการรับสมัครสำหรับผู้สมัครซึ่งไม่อ่านและตกลงยอมรับในกติกาของงานและกติกาการแข่งขัน โดยไม่คืนเงินค่าสมัคร
 • ห้ามสมัครซ้ำโดยผู้สมัครเดียวกัน หรือใช้ชื่อและข้อมูลผู้อื่นสมัครแทนตน
 • ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร
 • ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลการสมัครภายหลังยืนยันข้อมูลแล้ว  ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง
 • คอมพิวเตอร์ แลปท้อป แท้ปเล็ต โทรศัพท์มือถือ และระบบปฏิบัติการต่างๆ (Operating Systems) ของอุปกรณ์เหล่านั้นบางประเภท อาจทำให้การสมัครผิดพลาดได้   ผู้จัดไม่สามารถรับผิดชอบการทำงานสำหรับทุกอุปกรณ์ได้ และไม่รับผิดชอบต่อการล่าช้าอันเกิดจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอันอาจเกิดขึ้น
 • เนื่องจากผู้สมัครมีจำนวนมาก ผู้จัดอาจไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะหรือผลการสมัครได้เป็นรายบุคคล
 • ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ

การรับเสื้อ-เบอร์

 • รับเสื้อ-เบอร์ รอบเดียว  วันเสาร์ ที่ 27 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 -20.00 น.
 • สถานที่รับเสื้อ-เบอร์ บริเวณโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดอัมพวันเจติยาราม)
 • หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์ แจ้งรหัส เช่น 0001, และบัตรประชาชนตัวจริง หรือสำเนา แล้วแต่กรณี
 • บริการจัดส่งเสื้อ-เบอร์ ค่าจัดส่ง ตัวแรก 70 บาท/คน ตัวต่อไป ตัวละ 50 บาท โดยโอนเงินพร้อมกับค่าสมัคร "ตัวอย่าง: สมัครแบบกลุ่ม 4 คน (1x70)+(3x50) = ค่าจัดส่ง 220 บาท" และระบุให้จัดส่งในฟอร์มการสมัครด้วย (กรุณาระบุที่อยู่ ในขั้นตอนการสมัครโดยละเอียด ทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่แจ้งที่อยู่ไม่ชัดเจนหรือผิดพลาด จนไม่สามารถจัดส่งได้ กรณีสมัครแบบกลุ่มจะส่งไปตามที่อยู่ของตัวแทนกลุ่มเท่านั้น)
 • ไม่มีการรับเสื้อ-เบอร์ในวันแข่งขัน ทุกกรณี
 • ท่านสามารถรับเสื้อ-เบอร์ ได้ด้วยตนเอง โดยแจ้งรหัส และบัตรประชาชนตัวจริง
 • กรณีรับแทนผู้อื่น ต้องแจ้งรหัส, และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้ฝาก โดยผู้ฝากลงลายมือชื่อมอบอำนาจให้ผู้ใดมารับแทน
 • การรับแบบกลุ่ม ในกรณีที่ท่านมีรายชื่ออยู่ในกลุ่ม (สมัครแบบกลุ่ม หรือสมัครภายใต้ ตัวแทนเดียวกัน) แจ้งรหัส ชื่อกลุ่ม และบัตรประชาชนตัวจริงของตนเอง
 • การรับแบบกลุ่ม ในกรณีท่านไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในกลุ่ม (สมัครแบบกลุ่ม หรือสมัครภายใต้ ตัวแทนเดียวกัน) แจ้งรหัส  สำเนาบัตรประชาชนของ ตัวแทนกลุ่มโดยตัวแทนลงลายมือชื่อมอบอำนาจให้ผู้ใดมารับแทน และบัตรประชาชนตัวจริงของตนเอง
 • นอกจาก รหัส และบัตรประชาชนแล้ว ผู้สมัครสามารถแสดงหลักฐานที่ได้รับจากผู้จัด รับเสื้อ-เบอร์ ได้เช่นกัน
 • เพื่อความสะดวก ผู้สมัครสามารถแสดงหลักฐานทั้งหมดที่ใช้อ้างอิง รวมถึงบัตรประชาชน เป็นภาพถ่าย หรือไฟล์ ผ่านหน้าจอโทรศัพท์ได้ (กรณีดังกล่าวต้องเป็นภาพที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้)

** ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถเปลี่ยนแบบ ขนาดเสื้อ และประเภท-รุ่น การแข่งขัน ตามที่ได้แจ้งข้อมูลไว้ในขั้นตอนการสมัครได้ **