ประเภท-รุ่น การแข่งขัน

มินิมาราธอน 13 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 350 บาท)

  • ชาย : ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65-69 ปี, 70 ปี ขึ้นไป
  • หญิง: ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป

5.3 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 350 บาท) ชาย-หญิง/รุ่น อายุไม่เกิน 15 ปี, 16-39 ปี, 40 ปีขึ้นไป  
3 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 300 บาท) ไม่แบ่งประเภทและรุ่น , ไม่มีการแข่งขัน